*päivitetty 7.10. 19’05: irrotettu omaksi kohdakseen: Pidättäydytään ruokailun lisäkilpailutukselta, joka johtaisi irtisanomisiin ja vaarantaisi kilpailukyvyn*

Keskiviikon valtuustossa päätetään Palmian tulevaisuudesta. Siihen kytkeytyy merkittäviä taloudellisia intressejä. Päätöksellä voi olla kauaskantoiset seuraukset kaupungille ja kaupunkilaisille.

Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa ratkaisuun. Pyydän tähän kaikkien apua: vedotkaa valtuutettuihin, jotka lopullisen päätöksen tekevät, jotta jokainen harkitsisi rauhassa oman päätöksensä.

Kahden valtuustovuoteni aikana tämä on yksittäisenä asiana, se, josta olen eniten kirjoittanut ja pyrkinyt eri kanavia pitkin vaikuttamaan. Mitä enemmän asiaan on syventynyt, sen hämmentyneempi on ollut valmistelusta ja esimerkiksi siitä, kuinka vähän hyvin toimivaa Palmiaa on kuultu osana monipolvista valmistelua.

Toivon, että emme tekisi kiireessä yksipuolisesti valmisteltua ratkaisua, jossa on kaupungin ja kaupunkilaisten edun kannalta merkittäviä riskejä.

Miksi korjata sellaista mikä ei ole rikki?

***

Case Palmia: Avoin vetoomus Helsingin kaupunginvaltuutetuille!

Istun valtuuston nimeämänä edustajana Helsingin kaupunginhallituksessa ja sen alaisessa konsernijaoksessa. Siksi olen saanut syventyä Palmiaan eri päätöksenteon vaiheissa, jotka ovat jatkuneet liki vuoden ajan. Meillä on käsissämme iso päätös, johon liittyy sekä arvoja ja periaatteita että kaupungin taloudellinen intressi.

Kaiken näinä kuukausina opitun valossa haluan vedota teihin kuudessa asiassa:

  • Tehdään niin kuin on kaksi vuotta sitten valtuustostrategiassa sovittu
  • Tehdään niin kuin toimivan ja tulosta tekevän Palmian johtokunnan enemmistö esittää
  • Toimitaan niin, että Palmian kannattavan toiminnan edellytykset säilyvät
  • Pidättäydytään ruokailun lisäkilpailutukselta, joka johtaisi irtisanomisiin ja vaarantaisi kilpailukyvyn
  • Vaaditaan Palmian työn jatkuvaa kehittämistä ja tehokkuutta
  • Vaaditaan kaupungilta kunnollista valmistelua
  • Ei hätiköidä riskiratkaisua

Tehdään niin kuin on jo kaksi vuotta sitten yhdessä valtuustostrategiassa sovittu

Kaikkien puolueiden yhdessä hyväksymässä ”Helsingin hallitusohjelmassa” eli valtuustostrategiassa sovittiin: ”Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.”

Juuri näin on syytä toimia. Helsingin Energian ja Sataman kohdalla laki edellytti yhtiöittämistä. Palmian työ sen sijaan voi säilyä kaupungin omana työnä, koska Palmia tuottaa palveluita meille kaupunkilaisille itsellemme: ruokaa, siivousta, vartiointia, puhelinpalveluita jne. Vähäisestä ulkoisesta myynnistä voidaan luopua hallitusti voimassaolevat sopimukset loppuun hoitaen.

Tehdään niin kuin toimivan Palmian istuvan johtokunnan enemmistö esittää

Palmian kohdalla on merkille pantavaa, että yhtiö on pystynyt tarjoamaan kilpailukykyiset hinnat ja vaikuttaa olevan erinomaisesti johdettu organisaatio. Palmia on kehittänyt omaa toimintaansa onnistuneesti.

Nyt Palmian johtokunnan ylivoimainen enemmistö johdonmukaisesti vastustaa pilkkomista ja osayhtiöittämistä. Kaikki Palmiaa edustavat toimijat, joiden kanssa olen puhunut johdosta työntekijöihin, pystyvät perustelemaan omat näkemyksensä. Lähinnä voi ihmetellä sitä, miksi heitä ei ole kuultu aktiivisina valmistelijoina asiassa.

Toimitaan niin, että Palmian kannattavan toiminnan edellytykset säilyvät

Palmian johto pelkää perustellusti, että yhtiöittämisestä seuraavat muutokset vievät heiltä mahdollisuuden toimia kilpailukykyisesti.

Miksi pelko on perusteltu?

Käsillä oleva esitys pilkkoisi Palmian niin, että osa säilytetään kaupungin työnä ja osa yhtiöitetään. ”Hybridiratkaisu” tuottaisi pahimmillaan sekä ramman yhtiöin että ramman liikelaitoksen. Toisin sanoen yhtiö olisi liian pieni pärjätäkseen markkinoilla ja liikelaitokseen jäisi liian vähän toimintaa, jotta nykyinen tuloksentekokyky säilyisi. Olen ihmetellyt, miksi yhtiöittämisen kannattajat eivät ole tähän reagoineet: pitäisin loogisempana esityksenä joko yhtiömuotoa tai liikelaitos-muotoa, en nyt käsillä olevaa tynkäsekamuotoa.

Pidättäydytään ruokailun lisäkilpailutukselta, joka johtaisi noin irtisanomisiin ja vaarantaisi kilpailukyvyn

Yhtiöittämisen lisäksi päätösesityksessä on mukana esitys kilpailutusten dramaattisesta lisäämisestä esimerkiksi koulu- ja päiväkotiruokailuissa. Nykyisin opetusvirasto kilpailuttaa valtuuston päätöksen mukaisesti 12 prosenttia kouluruokailuista. Nyt esitetään, että jatkossa luku olisi 30 prosenttia. Varhaiskasvatus ja sote nostaisivat kilpailutuksen 30:een prosenttiin.

Muutoksen merkitys suurenee entisestään, kun huomataan, että Palmia on voinut osallistuakilpailutuksiin voittaen niistä noin puolet. Jatkossa liikelaitos-Palmia ei enää voi kilpailutuksiin osallistua, joten sille jäisi hoidettavaksi 70 prosentin osuus. Käytännössä Palmian osuus supistuisi esimerkiksi kouluissa nykyisestä 94% osuudesta (ei-kilpailutettu 88 prosenttia ja puolet kilpailutetuista) 70 prosenttiin.

Eli käytännössä nykyehdotuksessa ensin päätettäisiin, että kouluruokailu ei ole yhtiöittämisen piirissä, mutta samalla rajoitettaisiin toista kautta Palmian toimintaa kilpailutuksissa merkittävässä määrin. On hyvin epävarmaa, pystyykö Palmia toimimaan kilpailukykyisesti, jos volyymit laskevat näin merkittävästi. Palmialta saamieni karkeiden arvioiden mukaan seurauksena supistuvasta osuudesta olisi miljoonien tappio ja 290 henkilövähennys tarve.

Vaaditaan Palmian työn jatkuvaa kehittämistä ja tehokkuutta

Kaupunkilaisilla on oikeus kysyä, miten varmistetaan Palmian työn tehokkuus, jos se ei kilpaile markkinoilla. Vastaus tähän on se, että Palmia jatkaa toimintansa kehittämistä kuten tähänkin asti. Mittareita on helppo asettaa ja seurata.

Tehokkuusmittarien lisäksi voimme asettaa yhteiselle Palmialle kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi vammaisten, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten työllistäjänä ja työelämän porttien avaajana.

Vaaditaan kaupungilta kunnollista valmistelua

Pelkään tekevämme ratkaisun, joka on kaupungin taloudellisten intressien vastainen ja joka koskee 3000 kaupungin työntekijää. Erityisen ongelmallista on, että päätöksentekijänä olen näin suuressa asiassa kokenut olevani toistuvasti vajavaisen ja valikoidun tiedon varassa.

Esimerkiksi pyytäessäni juridista analyysia lain vaatimuksista, minulle toimitettiin keskenään ristiriitaisia nimettömiä muistioita. Moista ei voi pitää virkavastuulla tehtynä valmisteluna! Kaupungin merkittävintä valtaa käyttävät tahot ovat toistuvasti vedonneet lakiin virheellisesti esimerkiksi mediassa ja lainmukaisuudesta on vallinnut väärä käsitys pääkirjoitustoimittajia myöten.

Valtuutettujen päätösaineistoista puuttuu pyynnöstäni huolimatta edelleen kilpailuneutraliteettilain läpikäynti, joka kaupunginhallitukselle jaettiin. Kerrottakoon, että kaupungin lakimiehen siitä tekemä johtopäätös on selvä: laki ei edellytä yhtiöittämistä.

Ei hätiköidä riskiratkaisua

Kuntalain kilpailuneutraliteetti-pykälää enemmän Palmian toimintamahdollisuuksiin tullee vaikuttamaan hankintalaki, joka tulossa voimaan 2015 tai 2016. Siinä kuntien oman toiminnan  rajaukset liiketoiminnoissa saattavat väljentyä.

Kun nykytilanteessa mitään laista seuraavaa pilkkomis- tai yhtiöittämispakkoa ei ole, olisi kenties perusteltu ja vastuullinen tapa edetä se, että ei tehdä nyt hätiköityä päätöstä, jonka seurauksia ei ole kunnolla arvioitu. Sen sijaan palautetaan asia valmisteluun niin, että Palmia vetäytyy nyt kilpailluilta markkinoilta lain edellyttämällä tavalla, kilpailutuksien määrä arvioidaan erikseen ja jatketaan kaupungin ruokakonseptin valmistelua osana tätä kokonaisuutta.

*****

Aiemmin kysyin, miksi korjata sellaista mikä ei ole rikki. Asiaa pidempään pohdittuani kysyn, onko kestävää tai tehokasta hankkia yhden vanhan, ehjän ja toimiva tilalle kaksi uutta, joiden kunnosta ei ole tietoa? Vai pitäisikö sittenkin perusparantaa ja ylläpitää olemassaolevaa, jonka kehityskyky on testattu?