Perjantaisessa blogissa laillisuus-näkökumasta avaamani Palmia-keskustelu jatkuu aamun Helsingin Sanomissa pääkirjoituksessa ja kaupunkisivuilla ja hyvä niin. Valitettavasti pääkirjoituksessa oli sisäisiä ristiriitoja ja virheellisiä väitteitä. Kolme huomiota kirjoituksiin:

1. Laki ei perustele Palmia-esitystä

Palmiaa käsittelevässä pääkirjoituksessa (HS 15.9.) todettiin ”Kau­pun­gin ju­ris­tien mu­kaan yh­tiöi­tys on teh­tä­vä, kos­ka kun­ta­lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la lii­ke­lai­tos­muo­dos­sa.”

Saman lehden kaupunkisivujen artikkelissa kuitenkin kerrottiin: ”Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le per­jan­tai­na toi­mi­tet­tu muis­tio lin­jaa, et­tä ko­ko­naan tai osit­tain yh­tiöit­tä­mi­sen rin­nal­la on ju­ri­di­ses­sa mie­les­sä vie­lä toi­nen­kin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to: Pal­mia jat­kai­si lii­ke­lai­tok­se­na, mut­ta yh­tiöit­tä­mis­vel­voit­teen alai­ses­ta toi­min­nas­ta – siis käy­tän­nös­sä pal­ve­lu­jen myyn­nis­tä ul­ko­puo­li­sil­le – luo­vut­tai­siin.”

Eli toisin kuin pääkirjoitus antaa ymmärtää, laki (tai HS siteeraama ”kaupungin juristien näkemys”) ei edellytä esitetyn muotoista Palmian pilkkomista ja osayhtiöittämistä. Kaupunginjohtajan esitykseen ei myöskään sisälly säästötavoitetta eli sekään ei kelpaa perusteluksi.

Niinpä, kun laki ei perustetta tarjoa ja kustannussäätöihin ei vedota, ratkaisu toimivan liikelaitoksen tulevaisuudesta on poliittinen. Sellaisena sitä on syytä myös julkisessa keskustelussa arvioida.

2. Ruuan tekemisen ja jakamisen välinen yhteys

Samaisessa pääkirjoituksessa myös todetaan ”Pal­mian tun­ne­tuin osa, ruo­ka­huol­to muun muas­sa kou­lui­hin ja sai­raa­loi­hin, py­syy vast­edes­kin lii­ke­lai­tok­se­na.” Myöhemmin kuitenkin kerrotaan kuinka ”tilan­net­ta mut­kis­taa se, et­tä Pal­mian ruo­ka­huol­lon tu­le­vai­suus vaa­ti­si isot in­ves­toin­nit, joi­hin Pal­mial­la tai kau­pun­gil­la ei ole ra­haa. Pal­mian kes­kei­nen teh­das Pak­ka­las­sa on huo­nos­sa kun­nos­sa, ja uu­si ruo­ka­teh­das mak­sai­si ar­viol­ta 110 mil­joo­naa eu­roa.”

Eli ensin samainen pääkirjoitus kertoo, kuinka ruokahuolto säilytetään ja sitten myöhemmin, että sen edellyttämään investointiin ei ole varaa!

Tämä on kehäpäätelmä. Ruokahuolto siis säilyisi kaupungin toimintana. Kuitenkaan siihen liittyvää investointia ei kannattaisi tehdä. Voi kysyä, kuinka usein sellaista investointia pidetään kannattamattomana, jolle on olemassa valmis asiakaspohja eli tässä tapauksessa kaupungin päiväkodit, koulut ja sairaalat, joihin Palmian ruokatehtaan on määrä ruoka teettää.

Päätöksenteon kannalta tilannetta toki ”mutkistaa” se, että kaupungin ”ruokahuoltokonsepti”, johon mainittu investointikin liittyy, esitetään tehtäväksi vasta muun Palmia-ratkaisun jälkeen. Käytännössä siis ensin päätettäisiin, miten paljon Palmian ruokaa jatkossa halutaan kaupungin kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin ja vasta tuon päätöksen jälkeen pohditaan, miten tuo ruoka tehdään. On selvää, että tehtävien annosten määrä vaikuttaa investoinnin kokonaisharkintaan. Toiminnan laajuuden edellyttämät investoinnit on tietenkin toteuttava. Käytännössä Palmiassa on heidän ammattitaidollaan ratkaistava tehdäänkö ruokatehtaaseen peruskorjaus-parannus investoinnit tai kehitetäänkö keskuskeittiöjärjestelmää, joka sekin edellyttää investointeja.

Ihan oma asiansa on myös ruokaturvallisuus, kun puhutaan lasten ja vanhusten ruuasta. Siksikin ruuanvalmistuksen säilyttäminen kaupungin omaa päätöksenteon alaisena tuntuu perustellulta. Mutta tästä emme siis esitetyssä esityksessä pääse päättämään.

3. Opetusvirasto ja Palmia-tyytyväisyys

Pääkirjoitus jatkaa ”Tä­tä ha­luaa muun muas­sa ope­tus­vi­ras­to, jo­ka jo nyt kil­pai­lut­taa osan ruo­ka-an­nok­sis­ta. Se ker­too, et­tei­vät kaik­ki ole yk­si­se­lit­tei­sen tyy­ty­väi­siä ny­ky-Pal­miaan.”  Opetusviraston kilpailutukset ja Palmia-tyytyväisyys ovat kaksi eri asiaa. Opetusvirasto on päättänyt kilpailuttaa nykyisellään 12,5 prosenttia ruokahuollostaan. Perusteena kilpailutukselle on ollut joustavuuden ohella vertailutiedon saaminen hinnoista, ei siis tyytymättömyys Palmiaan, kuten HS-pääkirjoitus antaa ymmärtää. Jotain hintojen vertailtavuudesta kertoo se, että Palmia on voittanut osan sekä opetusviraston että sosiaaliviraston kilpailutuksista. Se kertoo yhtiön kilpailukyvystä ja toimivuudesta.