(julkaistu Helsingin Sanomain pääkirjoitussivun Vastaväite-palstalla 16.9.2014.)

Pal­miaa kä­si­tel­lees­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa (HS 15. 9.) to­det­tiin näin: “Kau­pun­gin ju­ris­tien mu­kaan yh­tiöi­tys on teh­tä­vä, kos­ka kun­ta­lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la lii­ke­lai­tos­muo­dos­sa.” Sa­man leh­den kau­pun­ki­si­vu­jen ju­tus­sa kui­ten­kin ker­rot­tiin näin: “Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le per­jan­tai­na toi­mi­tet­tu muis­tio lin­jaa, et­tä ko­ko­naan tai osit­tain yh­tiöit­tä­mi­sen rin­nal­la on ju­ri­di­ses­sa mie­les­sä vie­lä toi­nen­kin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to: Pal­mia jat­kai­si lii­ke­lai­tok­se­na, mut­ta yh­tiöit­tä­mis­vel­voit­teen alai­ses­ta toi­min­nas­ta – siis käy­tän­nös­sä pal­ve­lu­jen myyn­nis­tä ul­ko­puo­li­sil­le – luo­vut­tai­siin.”

La­ki ei siis edel­ly­tä esi­te­tyn muo­tois­ta Pal­mian pilk­ko­mis­ta ja osayh­tiöit­tä­mis­tä, vaan rat­kai­su toi­mi­van lii­ke­lai­tok­sen tu­le­vai­suu­des­ta on po­liit­ti­nen ja sel­lai­se­na si­tä tu­lee ar­vioi­da myös jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Me­net­te­ly­ta­po­jen osal­ta on syy­tä ol­la huo­lis­saan ti­lan­tees­ta, jos­sa päät­tä­jil­le tar­jo­taan vas­ta en­sim­mäi­sen kä­sit­te­ly­kier­rok­sen jäl­keen (kon­ser­ni­jaos­ton ää­nes­tys oli 8. syys­kuu­ta) eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä ju­ri­di­nen muis­tio, jon­ka joh­to­pää­tös on yk­si­se­lit­tei­nen, kun sii­hen saak­ka on ve­dot­tu ju­ri­di­seen pak­koon kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­sen pe­rus­ta­na.

Pil­vi Tors­ti
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja
kon­ser­ni­jaos­ton jä­sen (sd), Hel­sin­ki