(Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 2.11.2012)

Vaa­li­ra­hoi­tus­ta kos­ke­va uu­ti­soin­ti on pai­kal­laan. Avoi­muut­ta tar­vi­taan.

Yk­si asia jää yleen­sä huo­miot­ta: va­paa­eh­toi­nen tu­ki, jon­ka ta­val­li­set kan­sa­lai­set ovat val­mii­ta an­ta­maan. Yk­sit­täis­ten lah­joit­ta­jien pie­nis­tä pu­rois­ta muo­dos­tu­van suu­ren tuen voi vie­lä lis­ta­ta vaa­li­ra­hail­moi­tuk­ses­sa. Va­paa­eh­tois­ta tal­koo­työ­tä vaa­li­ra­ha­il­moi­tus ja vaa­li­tues­ta käy­tä­vä kes­kus­te­lu ei­vät sen si­jaan yleen­sä tun­nis­ta.

Jo­kai­nen eh­do­kas tie­tää, et­tä kam­pan­ja pe­rus­tuu val­ta­vaan mää­rään tal­koo­työ­tä. Omas­sa kam­pan­jas­sa­ni tal­koo­työ­lis­taan kuu­lui­vat ai­na­kin va­lo­ku­vaus, graa­fi­nen suun­nit­te­lu, verk­ko­pal­ve­lut, mai­non­nan suun­nit­te­lu, yli 20 000 esit­teen ja­ke­lu, kah­den vii­kon telt­ta­kam­pan­ja, ar­tis­tien esiin­ty­mi­set ja kir­jan­pi­to. Kan­san­val­lan kan­nal­ta tä­mä työ on täy­sin kor­vaa­ma­ton­ta.

Pilvi Torsti, ministerin erityisavustaja, tuleva kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki