Maanantai on aina kaupunkipäivä, kun Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu. Usein päivään kuuluu paitsi oman ryhmän kokous ja perus-kaupunginhallitus, myös konsernijaos, iltakoulu tai johtamisen jaos.

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin useita päätöksiä, joissa tärkeitä linjauksia. Nostetaan tähän kaksi:

1. Päätimme, että viedään usein esillä ollut ajatus läpi ja kartoitetaan kaikki eläkeläisten ja ikäihmisten saamat tuet osana kaupungin palveluja kulttuurikavereista alennuslippuihin. Samalla pyydetään hallintokuntia pohtimaan, miten jatkossa tarjoaisimme enemmän toimintakykyä ja aktiivisuutta tukevia palveluja. Kirjaus, jonka taakse saimme laajahkon enemmistön:

”Kaupunginhallitus esittää, että eri hallintokunnat kartoittavat kaupungin kaikki ikäihmisten subventointikäytännöt palveluissa nykytilanteessa ja selvittävät, miten ne voisivat ottaa omiin suunnitelmiinsa nykyistä enemmän ikäihmisten toimintakykyä ja aktiivisuutta ylläpitäviä palveluja ja millaista maksupolitiikkaa pitäisi edellyttää ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muiden kuntien ratkaisut. Selvitys tehdään osaksi 2016 budjettivalmistelua.”

2. Kaksi viikkoa pöydällä ollut strateginen linjaus opetustoimen palveluverkon tavoitteista hyväksyttiin myös tänään. Linjaus oli opetuslautakunnassa kahden neuvottelukierroksen jälkeen yksimielinen, mutta herätti myös kaupunginhallituksen tasolla paljon keskustelua. Oma näkemykseni tiivistyy suunnilleen niin, että kouluverkkoa on tarkasteltava niin, että kaupunkilaisten arkea ei tarpeettomasti hankaloiteta, väestöennusteita tarkastellaan riittävän pitkällä aikajanalla ja pedagoginen tutkimustietoa on periaatteiden pohjana.

Tänään linjapaperi hyväksyttiin. Vasemmistoliiton ja Sdp:n yhteistyössä valmistellut pienet muutokset tulivat osaksi linjausta yksimielisesti.* Lisäksi äänestettiin Terhi Peltokorven vastaesityksestä, joka vielä täsmensi sitä kuuluisaa ”tahtotilaa”, jonka meni meistä päättäjistä koki tärkeäksi. Peltokorven esitys meni läpi täpärästi ja tuin sitä myös itse. Esitys kokonaisuudessaan:

”Samalla kaupunginhallitus toteaa, että palveluverkon kehittämisen tavoitteet muodostavat yleiset suuntaviivat palveluverkon kehittämiseen. Päätös ei tarkoita varhaiskasvatuksen ja opetuksen koko palveluverkkoon kohdistuvan tarkastelun aloittamista. Päätökset yksittäisistä toimipisteistä luopumisista tai niiden yhdistämisistä tehdään erillisen valmistelun pohjalta.”

*Linjapaeriin tehdyt lisäykset :

-ruotsinkielisessä päivähoidossa mitoitus on lähtökohtaisesti 63 lasta

-perusopetuksessa hallinnollisten yhdistämisten kohdalla opetuslautakunnalle tuodaan selvitys, jossa käy ilmi yhdistämisen taloudelliset vaikutukset, lapsivaikutukset, yhtenäisen peruskoulun mahdollistaminen ja koulujen yhtenäisen toimintakulttuurin luominen

-perusopetuksessa asukkaiden ja vanhempien osallisuutta edistetään siten, että luodaan yhteistyömalli, jonka avulla mahdollistetaan osallisuus palveluverkon kehittämisessä.