Tulevan kahden viikon aikana eduskunnassa ratkotaan varhaiskasvatuslaki. Olemme sivistysvalkokunnassa kuulleet asiantuntijoita todella laajasti. Viimeinen käsittely valiokunnassa tänään. Koko eduskunta käsittelee ensi viikolla.

Suomalainen varhaiskasvatus on maailman tasolla huippua. Olemme olleet jopa radikaali edelläkävijä siinä, miten suhtaudumme lapsiin, lapsen kykyihin, ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Mallimme yhdistää kasvatus ja hoito, ns. educare-malli, jossa jokainen tilanne on oppimistilanne, on todettu toimivaksi. Muutama vuosi sitten olimme maailman ykkösiä 50 maan vertailussa, jossa luotiin Starting well -indeksi.

Esitämme Sdp:n sivistysryhmänä merkittäviä parannuksia lakiin. Keskeisimmät parannukset ovat subjektiivinen yhdenvertainen oikeus kaikille lapsille (tasa-arvo), ryhmäkokojen pienentäminen (laatu) ja kolmiportainen tuki (varhainen puuttuminen). Lisäksi esitämme useita muita laatuun ja henkilöstön kouluttautumiseen ja pätevöitymiseen liittyviä muutoksia.
Varhaiskasvatuksen kehittäminen on SDP:n tärkeimpiä prioriteetteja. Laadukas ja kaikkien lasten ulottuvilla oleva varhaiskasvatus antaa lapsille hyvän pohjan ponnistaa elämässään eteenpäin.

Perheille varhaiskasvatus on tuki ja turva työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Siksi lain käsittelyn aikana on ollut harmittavaa kuunnella, kuinka asiantuntija toisensa jälkeen sanoo saman: laki on tarpeellinen, mutta 2015 tehtyihin merkittäviin heikennyksiin olisi pitänyt puuttua. Koen, että on ristiriitaista säätää uusia muutoksia ja tavoitteita, jos tasa-arvon ja laadun kannalta merkittäviä heikennyksiä ei ensin korjata.

Tarvitsemme varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen. Nyt tehdyt painotukset jättävät ratkaisematta suurimmat varhaiskasvatuksen epäkohdat; subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen järkevän mitoittamisen. Esitys ei tuo mitään etenemispolkua kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi esitys tuotiin eduskuntaan muodossa, joka uhkaa jättää pysyvän ristiriidan henkilöstön keskuuteen.

SDP:N VARHAISKASVATUSNÄKEMYKSEN YDINKOHDAT
1. SDP:n pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta. Se nostaisi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta merkittävästi. Osallistumisasteemme on kansainvälisesti verrattuna matala.
2. SDP haluaa palauttaa kaikille lapsille, myös työttömien ja perhevapailla tai muuten kotona olevien vanhempien lapsille subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kyse on lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa laadukasta varhaiskasvatusta.
3. SDP haluaa uudistaa lapsiryhmien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisen ryhmäkokosääntelyn. Tavoitteena sellaiset ryhmäkoot, jotka mahdollistavat jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen
4. SDP:n mielestä varhaiskasvatukseen tulisi ulottaa kolmiportaisen tuki eli jaottelu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Näin jokainen lapsen tarvitseman tuen tarve voitaisiin tunnistaa jo varhaiskasvatuksessa.
5. Suomalaisen varhaiskasvatuksen mallin vahvuus on ajatus siitä, että kasvatus, opetus ja hoito ovat tasapainossa (maailmalla kiitelty educare-malli). Tältä pohjalta on syytä nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa ja pedagogisia valmiuksia huomioiden kaikki henkilöstöryhmät.
6. Lähipäiväkoti-periaate osana lähikoulupolkua pitää soveltuvassa määrin ulottaa myös varhaiskasvatukseen.

LINKKI: Miksi päiväkotien henkilöstö kerääntyy torille ja marssii ulos – QA varhaiskasvatuksen ajankohtaisista kysymyksistä