Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 26.2.2015.

Teh­tä­vis­sä­ni kau­pun­ki­päät­tä­jä­nä Hel­sin­gis­sä ja eri­tyis­avus­ta­ja­na ja val­tio­sih­tee­ri­nä val­tio­ta­sol­la mi­nis­te­riöis­sä olen teh­nyt useas­ti sa­man ha­vain­non: Mui­den aluei­den edus­ta­jat puo­lus­ta­vat ja aja­vat omia etu­jaan ak­tii­vi­ses­ti. Sen si­jaan Hel­sin­gin etua ei aja juu­ri ku­kaan.

Täl­lä vii­kol­la kuo­pat­tiin Hel­sin­gin ja pää­kau­pun­ki­seu­dun kan­nal­ta tär­keä Pi­sa­ra­ra­ta-han­ke, kun ko­koo­muk­sen maa­kun­ta­sii­pi aset­tui poik­ki­te­loin ja kä­ve­li pää­mi­nis­te­rin yli. Sa­mal­la val­tio rik­koi so­pi­muk­sen, jo­ka pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien kans­sa teh­tiin vii­me ke­sä­nä ja jos­sa esi­mer­kik­si Hel­sin­ki si­tou­tui ra­ken­nut­ta­maan 1 250 li­sä­asun­toa vuo­des­sa jo aiem­min so­vi­tun 5 000:n li­säk­si.

Kun am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen aloi­tus­paik­ka­ja­koa uu­dis­tet­tiin pa­ri vuot­ta sit­ten, maa­kun­tien edus­ta­jat kir­jel­möi­vät ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­le, kuin­ka hei­dän paik­ka­mää­riään ei sai­si ai­na­kaan pie­nen­tää, vaik­ka nuor­ten mää­rä vä­he­ni­si­kin. Akuu­tis­ta paik­ka­pu­las­ta kär­si­vän Hel­sin­gin po­lii­tik­ko­jen lä­he­tys­töä sen si­jaan ei nä­ky­nyt.

Vas­taa­via esi­merk­ke­jä on pal­jon. Hel­sin­ki ja met­ro­po­li­alue jää­vät yleen­sä lap­si­puo­len ase­maan alue­po­liit­ti­sis­sa pää­tök­sis­sä, sil­lä alueen edus­ta­jat ei­vät pi­dä teh­tä­vä­nään ajaa pää­kau­pun­ki­seu­dun etu­ja.

Hel­sin­gin ja pää­kau­pun­ki­seu­dun me­nes­ty­mi­nen ei ole muul­ta Suo­mel­ta pois vaan päin­vas­toin. Pää­kau­pun­ki­seu­dun elin­voi­mai­suu­den tu­li­si ol­la ko­ko Suo­men int­res­sis­sä. Hel­sin­kiä vas­taan aset­tu­va alue­po­li­tiik­ka on va­hin­gol­lis­ta ko­ko Suo­mel­le.

Pi­sa­ra­ra­dan on­ne­ton ti­lan­ne osoit­taa, et­tä on jo ai­ka nos­taa Hel­sin­gin ja pää­kau­pun­ki­seu­dun omaa pro­fii­lia. Niin Hel­sin­gin kuin ko­ko Suo­men­kin etu on se, et­tä Hel­sin­ki kil­pai­lee ja ke­hit­tyy Tuk­hol­man, Pie­ta­rin ja Tal­lin­nan kal­tais­ten kes­kus­ten rin­nal­la.