(Mielipidekirjoitus HS 8.6.2012)

Eli­na Grundst­röm viit­ta­si (HS Ko­lum­ni 5. 6.) niin sa­not­tuun tren­di­ryh­mään. Ryh­mä sel­vit­tää ja ke­hit­tää työ­voi­man käyt­tö­ta­po­ja ja työn te­ke­mi­sen muo­to­jen muu­tost­ren­de­jä. Ha­luai­sin tar­ken­taa pa­ria asiaa työm­me poh­jal­ta.

Grundst­röm esit­ti, et­tä hal­li­tus oli­si it­sen­sä työl­lis­tä­jien so­siaa­li­tur­van osal­ta “­päät­tä­nyt, et­tei asial­le tar­vit­se teh­dä mi­tään”. Tren­di­ryh­män vä­li­ra­por­tis­ta tä­tä joh­to­pää­tös­tä ei voi teh­dä. Ra­port­ti si­säl­tää laa­jan työn teet­tä­mi­sen ja te­ke­mi­sen ta­po­ja kä­sit­te­le­vän ana­lyy­sin ohel­la kah­dek­san­koh­tai­sen lis­tan toi­men­pi­de-esi­tyk­siä. Niis­tä ken­ties laa­jin kä­sit­te­lee it­sen­sä työl­lis­tä­jien so­siaa­li­tur­vaa ja työ­mark­ki­na-ase­maa. Osa­na so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön (STM) ja työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön (TEM) jat­ko­työ­tä per­kaam­me mui­den mai­den käy­tän­tö­jä – sa­mo­ja asioi­ta kuin pui­daan esi­mer­kik­si Ir­lan­nis­sa, Tans­kas­sa, Ruot­sis­sa ja Sak­sas­sa.

Grundst­röm har­mit­te­li, et­tä tren­di­ryh­män ra­por­tis­ta puut­tu­vat konk­reet­ti­set esi­tyk­set. Vä­li­ra­por­tin toi­met vaa­ti­vat yk­si­tyis­koh­tais­ta asian­tun­ti­ja­ta­son jat­ko­työ­tä, jot­ta konk­reet­ti­sia esi­tyk­siä voi­daan teh­dä.

Eri­tyis­tä ar­voa jat­kon kan­nal­ta voi näh­dä sii­nä, et­tä se­kä ana­lyy­si et­tä toi­men­pi­de-esi­tyk­set on so­vit­tu yh­tei­ses­ti työn­te­ki­jä-, työn­an­ta­ja- ja yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen se­kä eri mi­nis­te­riöi­den (STM ja TEM) kes­ken. Py­sy­vi­nä asian­tun­ti­joi­na työ­ryh­mäs­sä oli li­säk­si mu­ka­na vii­si tut­ki­mus­lai­tos­ta ja it­sen­sä työl­lis­tä­jien yh­teis­työ­ryh­män edus­ta­ja Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta.

Viit­taus­ta “­val­mii­ta la­ki­eh­do­tuk­sia oli jo ole­mas­sa, mut­ta ne on pu­do­tet­tu pois” en ym­mär­rä. Etu­jär­jes­töt to­ki toi­vat tren­di­ryh­män pöy­tään työn eri vai­heis­sa mo­nia eh­do­tuk­sia. Osa eh­do­tuk­sis­ta pää­tyi toi­men­pi­de-esi­tyk­sien taus­tak­si. Kaik­ki ma­te­riaa­li seu­raa mu­ka­na työ­ryh­män lin­jaa­miin jat­ko­töi­hin.

Grundst­röm kä­sit­te­li teks­tis­sään kaik­kia yk­si­ny­rit­tä­jiä, joi­ta on noin 150 000. Tren­di­ryh­män ar­vion pe­rus­teel­la kaik­kia yk­sin­yrit­tä­jiä ei ole pe­rus­tel­tua las­kea it­sen­sä työl­lis­tä­jik­si vaan tar­kas­tel­la en­si­si­jai­ses­ti ryh­mää “f­ree­lan­ce­rit ja am­ma­tin­har­joit­ta­jat”. Tä­mä jouk­ko on Ti­las­to­kes­kuk­sen lu­ku­jen va­los­sa kas­va­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa noin 20 000:s­ta noin 30 000:een eli 50 pro­sent­tia. Li­säk­si on syy­tä olet­taa esi­mer­kik­si noin 50 000:s­ta free­lan­cer-ve­ro­kor­tis­ta, et­tä to­del­li­nen it­sen­sä työl­lis­tä­jien lu­ku on suu­rem­pi.

Pilvi Torsti trendiryhmän puheenjohtaja