Arvoisa puhemies,

Varhaiskasvatuksessa on kolme mega-asiaa, jotka ovat tärkeitä ja ylitse muiden.

Ensinnä tärkeää on lasten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eli kaikkien lasten yhtenäinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikkialla Suomessa. (Varhaiskasvatus on lapsen oikeus)

Toiseksi tärkeää on sekä varhaiskasvatuksen laatu. Laatu rakentuu sellaisista asioista kuin ryhmien koko, aikuisten määrä, varhainen ongelmiin puuttuminen ja henkilöstön osaaminen ja koulutus. Laatuun vaikuttavista tekijöistä saamme jatkuvasti tutkimustietoa.

Kolmanneksi tärkeää on se, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen. Tähän liittyy pitkän aikavälin tavoitteemme maksuttomasta varhaiskasvatuksesta osana kaikille lapsille kuuluvaa lähikoulupolkua.

Siis lasten yhdenvertaisuus, varhaiskasvatuksen laatu ja kaikkien lasten osallistuminen.

Arvoisa puhemies,

Suomalainen varhaiskasvatus on ollut maailman tasolla huippua. Olemme olleet jopa radikaali edelläkävijä siinä, miten suhtaudumme lapsiin ja lapsen kykyihin. Mallimme yhdistää kasvatus ja hoito, ns. educare-malli, jossa jokainen tilanne on oppimistilanne, on todettu toimivaksi. Muutama vuosi sitten olimme maailman ykkösiä 50 maan vertailussa, jossa luotiin Starting well -indeksi. Meidän mallimme vakuuttaa maaimalla, koska se perustuu tutkimukseen.

Tätä maailman parasta varhaiskasvatusta nykyhallitus on “uudistanut”.

Ensin rapautettiin yhdenvertaisuus, kun lapset jaettiin kahteen kastiin, ns 20-tuntisiin sen perusteella, että vanhemmat ovat työttömiä tai muuten kotona.

Laatua on heikennetty suurentamalla ryhmäkokoja ja vähentämällä aikuisten määrää ryhmissä.

Sanon sen nyt selkokielellä: tämä kolmen vuoden uudistustyö on heikentänyt lasten yhdenvertaisuutta ja varhaiskasvatuksen laatua.

Ja nyt meillä on tämä laki. Lain ensimmäisen käsittelyn jälkeisten äänestyksien jälkeen on selvää, että tämä laki ei näitä perustavanlaatuisia megaongelmia korjaa.
Tämä laki ei korjaa subjektiivista oikeutta kaikille lapsille, se ei korjaa ryhmäkokoja ja se ei myöskään tuo varhaiskasvatukseen kaivattua erityistukea ja lisäosaamista varhaiseen puuttumiseen.

Henkilöstön osaamistason ja koulutustason nostaminen olisi edellyttänyt huolellisen valmistelun sen sijaan, että että hallituksen esitys tuotiin eduskuntaan muodossa, joka on kurjalla tavalla ja tarpeettomasti luonut jännitteitä henkilöstön keskuuteen ja jopa riskeeraa henkilöstön saatavuutta tulevina vuosina ja jättää täysin auki tarvittavan merkittävän lisäkoulutuksen rahoituksen ja sisällön.

Arvoisa puhemies,

On ristiriitaista ja perusteetonta säätää uusia muutoksia ja tavoitteita, jos tasa-arvon ja laadun kannalta perustavanlaatuisia heikennyksiä ei ensin korjata.

Tämän lain sijaan tarvitsemme pitkäjänteisen varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen. Sellaisen tulevaisuus-uudistuksen, jonka lähtökohta ovat nämä kolme mega-asiaa eli lasten yhdenvertainen asema, varhaiskasvatuksen laatu ja kaikkein lasten osallistuminen.

Arvoisa puhemies.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen on SDP:n tärkeimpiä prioriteetteja. Laadukas ja kaikkien lasten ulottuvilla oleva varhaiskasvatus antaa lapsille hyvän pohjan ponnistaa elämässään eteenpäin. Perheille varhaiskasvatus on tuki ja turva työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Sdp:llä on kuusi varhaiskasvatuksen ydinlähtökohtaa, jotka ovat ohjanneet työtämme myös tämän lain käsittelyssä:

1. SDP:n pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta. Se nostaisi eurooppalaisisttain alhaista varhaiskasvatuksen osallistumisastetta merkittävästi.
2. SDP haluaa kaikille lapsille wsubjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kyse on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen.
3. SDP haluaa uudistaa lapsiryhmien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisen ryhmäkokosääntelyn. Tavoitteena sellaiset ryhmäkoot, jotka mahdollistavat jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.
4. SDP:n mielestä varhaiskasvatukseen tulisi ulottaa varhainen erityistuki, joka meillä on peruskoulussa, mutta ei varhaiskasvatuksessa, vaikka kaikki vannovat varhaisen puuttumisen nimeen.
5. Suomalaisen varhaiskasvatuksen mallin vahvuus on ajatus siitä, että kasvatus, opetus ja hoito ovat tasapainossa (maailmalla kiitelty educare-malli). Tältä pohjalta on syytä nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa ja pedagogisia valmiuksia huomioiden kaikki henkilöstöryhmät.
6. Lähipäiväkoti-periaate osana lähikoulupolkua pitää soveltuvassa määrin ulottaa myös varhaiskasvatukseen.

Arvoisa puhemies,

Sdp:n siv-ryhmän edustajat esittivät ensin valiokunnassa ja sitten lain ensimmäisessä käsittelyssä perustavanlaatuisia muutoksia lakiesitykseen.

Lain ensimmäinen käsittely teki selväksi, että voimaan tullessaan hallituksen esitys jättää ratkaisematta suurimmat varhaiskasvatuksen epäkohdat; subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen järkevän mitoittamisen ensin 2015 tasolle ja jatkossa mieluummin pienemmiksi kuin suuremmiksi sekä varhaisen puuttumisen tuen. Henkilöstön työnkuva, koulutus-, osaamis- ja kelpoisuuspykälät ovat ohuesti valmisteltu kokonaisuus. Kuten valiokunnan mietinnössä todettiin ”Valiokunta toteaa, että keskustelua henkilöstörakennepykälästä on osaltaan lisännyt hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen epäonnistunut muotoilu.”

Lisäksi esitys ei tuo mitään etenemispolkua kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Arvoisa puhemies,

Kävimme pitkän pohdinnan siitä, miten suhtaudumme lakikokonaisuuteen tässä kakkovaiheeseen käsittelyssä.

Näkemyksemme on, että tämä laki nykytilanteessa jatkaisi ristiriitaista varhaiskasvatussäätelyä, koska siitä puuttuvat kaikki listaamamme megaluokan asiat. Tämä laki jatkaa hallituksen laput silmillä -työtapaa, jossa sitä, mikä menee rikki ei korjata ennen kiirehtimistä laput silmillä eteenpäin.

Arvoisa puhemies,

Tarvitsemme todellinen pitkäjänteisen varhaiskasvatusuudistuksen, jonka johtotähtenä on todellinen lapsen etu eli yhdenvertaisuus, laatu ja kaikkien lasten osallistuminen. Kannatan tämän lakiesityksen hylkäämistä.