Suomi tarvitsee koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen ja paluun sivistys-radikaalin yhteiskunnan tielle. Tämä on ollut viestimme viime kesästä lähtien. Silloin julkaisimme myös Osaamispolku 2030 -kokonaisuuden, joka perustuu kahteen asiaan: 1) tilannekuva juuri nyt on monin tavoin huolestuttava, jopa murheellinen 2) jos haluamme olla 2030 maa, jonka menestys ja globaali asema perustuu tasa-arvoiseen koulutukseen, tutkimukseen ja uusiin innovaatioihin, tarvitsemme nyt kurssin muutoksen.

Opiskelijaliikkeen jatkuvasti laajeneva kunnianhimon taso yhteiskunnallisissa kysymyksissä on viime vuosikymmenien merkittävä muutos, jota arvostan. Se korostaa sukupolvipolitiikan merkitystä. Koska tavoitteet ovat laajoja, päätin tässä kirjoituksessa käydä läpi opiskelijaliikkeen vaalitavoitteet ja poimia Sdp:n tulevaisuuslinjalta joitain vastauksia.

Sdp:n #tulevaisuuslinja kokoaa yhteen puolueen tavoitteet tämän kevään vaaleihin ja rakentaa suunnan Suomen tulevaisuudelle, jossa kaikki pidetään mukana. Linja rakentuu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n pohjalta tehdylle laajalle valmistelutyölle, jossa on ollut mukana satoja vapaaehtoisia ja jota on tehty yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuuslinjan keskiössä on tavoite rakentaa 2030-luvun kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Osaamispolku on keskeinen osa tulevaisuusohjelmaa.

Meillä näyttää olevan opiskelijaliikkeen kanssa pitkälti sama suunta. Niille, jotka kysyvät, miten SDP:n malli rahoitetaan, vastaan jo valmiiksi, että tavoitteet on rakennettu puolueen vero-ohjelman pohjalle, jota Timo Harakan johdolla valmisteltiin laajassa asiantuntijayhteistyössä. Lisäksi aivan keskeistä on ymmärtää, että kyse on tulevaisuusinvestoinneista, jotka vaikuttavat työllisyyteen. Yhden prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa tarkoittaa jopa miljardivaikutusta talouteen.

Tässä kirjoituksessa on nostettu muutamia suoria vastauksia opiskelijaliikkeen tavoitteisiin. Suosittelen lämpimästi tutustumaan ratkaisuihimme laajemmin!

SYL:n ja SAMOKin tavoitteet & Sdp:n vastaukset

Koulutusasteen nosto

Tämä on Sdp:n tavoitteita vuosikymmeniä. Olemme vaalineet suomalaisen yhteiskunnan kauneinta lupausta siitä, että taustasta huolimatta kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Nyt tämä lupaus ei täysin toteutus.

Korkeakoulutuksen osalta olemme pitkään ajaneet tavoitetta korkeakoulututkinnosta vähintään puolelle ikäluokasta. Tulevalla kaudella tarvitsemme määräaikaisen aloituspaikkalisäyksen ja opiskelijavalinnan tasa-arvoisuuden varmistamisen.

Koulutuksen kehittäminen ja rahoitus

 • Tavoite: Korkeakoulujen rahoitus tulee jälleen sitoa indeksiin, jotta koulutuksen laatu ei enää heikkene
  • SDP:n mielestä korkeakoulut tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön, jossa ne voivat keskittyä ydintehtävänsä toteuttamiseen eli tutkimukseen, uuden luomiseen ja sivistystyöhön. Näiden turvaamiseksi SDP:n ajaa indeksien palauttamista ja haluaa varmistaa perusrahoituksen tason.
 • Tavoite: Koulutuksen kehittämiseen tulee ohjata uusia resursseja, samoin kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen.
  • Tavoittelemme ihmislähtöistä jatkuvan oppimisen uudistusta. Se on tulevan kauden mittavin koulutuspoliittinen uudistus, jolla vastataan työn murroksen tuomiin tarpeisiin. Me haluamme kehittää monimuotoista koulutustarjontaa kaikkien koulutusasteiden osalta tukemaan jatkuvaa oppimista. Resurssit on koottava yhteen työelämäosapuolien ja julkisen  vallan yhteistyönä.
 • Tavoite: Koulutusta tulee avata luomalla kansallinen alusta, josta opiskelija voi hakea opintotarjontaa kaikista korkeakouluista
  • Kannatamme yleisesti avoimia tieteen ja koulutuksen ratkaisuja. Korkeakoulutuksen toimivuutta täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti niin, että yhä useammalla on mahdollisuus korkeakoulutukseen. Osana toimivampaa korkeakoulutusta täytyy itse järjestelmää kehittää oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Erilaisilla oppijoilla tulee olla joustavat mahdollisuudet hyödyntää Suomen kaikkien korkeakoulujen koulutustarjontaa. Siihen alustamalli sopii hyvin.

Opiskelijoiden toimeentulo

Tavoite: Opintorahaan 100 euron tasokorotus ja perusturvan uudistuksen tulee vastata myös nuorten sukupolvien tarpeisiin. Opiskelijat täytyy ottaa mukaan uudistukseen ja niin opiskelu kuin elinikäinen oppiminen tulee nähdä luonnollisena osana yksilön elinkaarta.

 • Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus tulee laittaa liikkeelle seuraavalla hallituskaudella. SDP:n Yleisturvamallissa opiskelijoiden tukijärjestelmä nivelletään osaksi tätä mallia. Tulevalla vaalikaudella opiskelijoiden toimeentulo tulee turvata. Ajamme opintorahan tason nostoa vuoden 2017 alun tasolle. Jatkossa on tehtävä vuosittainen indeksitarkistus. Yleisturvaan voi tutustua täältä: https://sdp.fi/fi/yleisturva/

Ilmastonmuutos on sukupolvikysymys

 • Tavoitteet: Suomen tulee olla hiilineutraali 2030, Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa edistyksellistä ilmastopolitiikkaa
  • Tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskuntavuosisadan puoleenväliin mennessä. Olennaista on rakentaa 1,5 asteen tavoitteeseen sitoutuva toimintasuunnitelma, joka on oikeudenmukainen ja korostaa sitä, että kaikki ovat osa ratkaisua.
  • SDP toimii määrätietoisesti sen puolesta, että EU vahvistaa asemaansa maailman ilmastopolitiikan johdossa. Esitämme esimerkiksi eurooppatasoisen kestävän kehityksen arvonlisäveron valmistelua.
  • Suomen tulee osallistua aktiivisesti kansainvälisten ilmastonmuutos-sitoumusten toimeenpanoon sekä tukea sääntöperusteisen järjestelmän vakautta ja legitimiteettiä.
  • Oikeudenmukainen globaalihallinta toteutuu vain, jos valtiot toimivat yhteisten sääntöjen ja normien pohjalta.
 • Tavoitteet: Käynnistetään ilmastotutkimuksen kärkihanke, jonka puitteissa korkeakoulut voivat hakea tutkimusrahoitusta.
  • Ilmastopaneelin asemaa ja rahoitusta tulee vahvistaa siten, että se kykenee tuottamaan nykyistä paremmin monitieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi SDP haluaa perustaa ilmastopolitiikan pyöreän pöydän, jossa luodaan yhteinen näkymä siitä, kuinka hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirrytään nopeammalla aikataululla.
 • Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on pikaisesti muutettava siten, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen.
  • Sdp:n vero-ohjelmassa on muun muassa kehitetty kestävän kehityksen arvonlisävero ja veropolitiikan linja perustuu kestävän kehityksen arvoille eli ympäristön huomiointiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen..
  • Sdp:n keskeisiä yritystukikriteerejä pvat painopisteen siirtäminen säilyttävistä uudistaviin tukiin ja painopiste TKI-tukiin, jotka ovat määräaikaisia.
  • Omistajapolitiikan ja yritystukien pitää ohjata vähäpäästöisempään tuotantoon. Energiaverotuksen tukia kehitetään niin, että osa tuista kohdistuu energiatehokkuuteen ja uusiin energiaa säästäviin investointeihin.
  • Sdp korostaa kestävän kasvun ja kansainvälisen globaalin aseman merkitystä hyvinvointivaltion menestykselle. Siksi pitkä linjamme on se, että verotusta ja tukia on aina tarkasteltava myös keskeisten kilpailijamaiden ja EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta. tukien uudistamisessa olennaista on ennustettavuus ja luotettavuus. Siksi esimerkiksi ajallinen porrastaminen on tärkeää.

Mielenterveys

 • Tavoite: Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa 30 prosenttia opiskelijoista. Tätä varten opiskelijaliike ehdottaa kärkihanketta nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
 • Mielenterveysongelmien ehkäisy ja hoidon kehittäminen tarvitsee oman kansallisen ohjelmansa. Yksi tunnistettu ongelma on pääsy psykoterapiaan. Siksi SDP:n mielestä tulee ottaa käyttöön psykoterapiatakuu, jossa tarpeen mukaiseen hoitoon pääsy taataan kuukauden sisällä hoidon tarpeen tunnistamisesta. Psykoterapiatakuun tulee koskettaa myös työelämän ulkopuolella oleville, ei vain työelämässä oleville ja opiskelijoille. Myös päihdepalveluiden saatavuutta on parannettava. Varhainen puuttuminen, matalan kynnyksen palvelut ja päihdekuntoutuksen resurssit on turvattava.