Valtaosassa poliittisia ratkaisuja uskon sekä-että-näkökulmien voimaan ja sekä-että-ajattelusta kumpuaviin ratkaisuihin.

Tänään käsittelyssä olevan Palmian kohdalla ratkaisu on kuitenkin joko-tai: JOKO pidämme Palmian toiminnan eli koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden ruokahuollon ja siivouksen, erilaiset kiinteistönhoito-, vahtimestari- ja vartiointitehtävät kaupungin oman toimivan liikelaitoksen työnä TAI yksityistämme ja ulkoistamme nämä tehtävät yhtiöittämällä Palmian yhdeksi markkinatoimijaksi muiden joukkoon.

JOKO päätämme myös jatkossa toimivan liikelaitoksen kehittämisestä työnantajana ja turvallisena arjen toimijana yhteisesti TAI päätökset yhtiön asioista tehdään yhtiön hallituksessa, ei enää osana kunnallista demokratiaa.

Siksi ratkaisu on puhtaasti ideologinen. Sen paremmin laki kuin säästötavoite ei ole Palmia-esityksen peruste.

Siksi en ole yllättynyt siitä, että Lasse Männistö (kok) viime viikolla esitti, että kokoomukselle mieluisin ratkaisu olisi koko Palmian yhtiöittäminen. Se on johdonmukainen kokoomuksen markkinaehtoisuutta painottavalle politiikalle.

Samalla on vaikea perustella ”kompromissiratkaisuja”, jossa

Share:
Reading time: 1 min

Kaksi viikkoa sitten Palmiasta äänestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin kaupunginhallituksen alaisessa konsernijaostossa. Kokouksessa asian esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen totesi kuten usein aiemminkin, että hänen käsityksensä mukana Palmian yhtiöittämisessä on edettävä.

Viikko sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok.) totesi yksi kantaan Helsingin Sanomissa: ”Helsingin pitää noudattaa lakia. Säännökset kilpailuneutraliteetista tulevat voimaan vuodenvaihteessa, joten yhtiöittäminen pitää tehdä.”

Perjantainen Helsingin Sanomien HS-analyysi pyrki erittelemään Palmian yhtiöittämiseen liittyviä näkökulmia. Siinä todettiin: ” Pakottaako laki yhtiöittämään Palmian? Vastaus: ei.” Tämä oli arvokasta omaa selvitystyötä lehdeltä, jonka pääkirjoitus vielä neljä päivää aiemmin oli esittänyt muuta ehkä nojautuen kaupunginjohdon antamiin virheellisiin tietoihin.

Kaupungin merkittävintä valtaa käyttävät tahot ovat siis toistuvasti vedonneet lakiin virheellisesti.

Toivottavasti HS-analyysi auttaa nostamaan tämän näkökulman laajaan julkiseen keskusteluun.

Miksi asia on niin tärkeä?

Haluaisin tässä korostaa kolmea asiaa.

Share:
Reading time: 2 min

(julkaistu Helsingin Sanomain pääkirjoitussivun Vastaväite-palstalla 16.9.2014.)

Pal­miaa kä­si­tel­lees­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa (HS 15. 9.) to­det­tiin näin: ”Kau­pun­gin ju­ris­tien mu­kaan yh­tiöi­tys on teh­tä­vä, kos­ka kun­ta­lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la lii­ke­lai­tos­muo­dos­sa.” Sa­man leh­den kau­pun­ki­si­vu­jen ju­tus­sa kui­ten­kin ker­rot­tiin näin: ”Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le per­jan­tai­na toi­mi­tet­tu muis­tio lin­jaa, et­tä ko­ko­naan tai osit­tain yh­tiöit­tä­mi­sen rin­nal­la on ju­ri­di­ses­sa mie­les­sä vie­lä toi­nen­kin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to: Pal­mia jat­kai­si lii­ke­lai­tok­se­na, mut­ta yh­tiöit­tä­mis­vel­voit­teen alai­ses­ta toi­min­nas­ta – siis käy­tän­nös­sä pal­ve­lu­jen myyn­nis­tä ul­ko­puo­li­sil­le – luo­vut­tai­siin.”

La­ki ei siis edel­ly­tä esi­te­tyn muo­tois­ta Pal­mian pilk­ko­mis­ta ja osayh­tiöit­tä­mis­tä, vaan rat­kai­su toi­mi­van lii­ke­lai­tok­sen tu­le­vai­suu­des­ta on po­liit­ti­nen ja sel­lai­se­na si­tä tu­lee ar­vioi­da myös jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Me­net­te­ly­ta­po­jen osal­ta on syy­tä ol­la huo­lis­saan ti­lan­tees­ta, jos­sa päät­tä­jil­le tar­jo­taan vas­ta en­sim­mäi­sen kä­sit­te­ly­kier­rok­sen jäl­keen (kon­ser­ni­jaos­ton ää­nes­tys oli 8. syys­kuu­ta) eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä ju­ri­di­nen muis­tio, jon­ka joh­to­pää­tös on yk­si­se­lit­tei­nen, kun sii­hen saak­ka on ve­dot­tu ju­ri­di­seen pak­koon kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­sen pe­rus­ta­na.

Pil­vi Tors­ti
kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja
kon­ser­ni­jaos­ton jä­sen (sd), Hel­sin­ki

Share:
Reading time: 2 min
Page 1 of 3123